مرگ-زرتشت

مرگ زرتشت در معبد آتش

طبق روایات سنتی نسک های زرتشتی و تواریخ اسلامی ، مرگ زرتشت پس از حمله کهرم پسر ارجاسپ پادشاه هون های سفید به بلخ روی می دهد و زرتشت در معبد بلخ به دست توربراتورش ِ تورانی نژاد ، کشته می شود .

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *