One comment

  1. عکس زیبایست وسپاس گزار تو هستیم اما آقای محمدپور علامت اهورامزدا را نمیبینی کی حسن صباح مزداپرست بود این نگاره زمان پارسیان را نشان میدهد با اینحال از اینکه اینرا ارسال نموده ای سپاسگزاریم

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *